Klauzula informacyjna zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie, Nielestno 17, 59-610 Wleń;

2.   Administrator zapewnia kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

dane kontaktowe: e-mail: iod@dpsnielestno.powiatlwowecki.pl

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.   Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8.   Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;

9.   Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Archiwum przetargów

Zapytanie ofertowe na usługi pralnicze 2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę leków 2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę pieczywa 2017 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę jaj konsumpcyjnych 2018 r.

Zapytanie ofertowe na usługi fizjoterapeutyczne 2018 r.

Zapytanie ofertowe na artykuły spożywcze 2018r.

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup art. chemicznych 2018r.

Zapytanie ofertowe na usługi pralnicze 2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługi terapeutyczne 2019 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów chemicznych 2019 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych 2019 r.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 12350

Utworzono dnia: 21.04.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 05.12.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 24.04.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 24.04.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup art. chemicznych 2018r.
 • 10.04.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 10.04.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe na zakup art. chemicznych 2018 r.
 • 28.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika O G Ł O S Z E N I E WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/ 01/03/2018r.
 • 16.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 16.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 16.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika zapytanie ofertowe spozywka 2018
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika woda 2018
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika produkty mrożone 2018
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika warzywa owoce 2018
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika nabiał 2018
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika artykuły spożywcze 2018
 • 16.03.2018, Administrator główny: Dodanie załącznika mięso i wędliny 2018
 • 22.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 15.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 15.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 15.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika dostawa pieczywa
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi
 • 04.12.2017, Administrator główny: Edycja zakładki Przetargi