Lp.

Nr aktu prawnego

Data podpisania aktu

Przedmiot sprawy

Uwagi

 

2006

1.

Zarządzenie nr 3

02.10.2006

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej magazynów

 

2.

Zarządzenie nr 5a

01.11.2006

W sprawie zmiany zarządzenia 2/2005 z dnia 03.01.2005 w sprawie powołania zespołu terapeutycznego

 

2007

1

Zarządzenie nr 1

02.01.2007

W sprawie wysokości pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

02.01.2007r.

W sprawie powołania komisji socjalnej

 

3.

Zarządzenie nr 3

02.01.2007

W sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2004/3 Dyrektora DPS o powołaniu stałej komisji do przeprowadzenia zam. publ.

 

4.

Zarządzenie nr 4

02.01.2007

W sprawie HACCP

 

5.

Zarządzenie Nr 5

 

02.01.2007r.

Wprowadzenie zmiany do regulaminu kontroli wewnętrznej

 

6.

Aneks nr 1

01.04.2007r.

Zm. w rachunkowości budżetowej – księgi rach.

 

7.

Zarządzenie nr 6

11.09.2007

W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

8.

Aneks nr 2

01.10.2007r.

W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków - prowadzenie zm. do rachunkowości budżetowej - koszty

Do Zarządzenia nr 2a z 28.09.2006

9.

Zarządzenie nr 7

01.11.2007

W sprawie zmiany zarządzenia 5a z dnia 01.11.2006 w sprawie powołania zespołu terapeutycznego

 

2008

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2008r.

Ustalenie pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

02.01.2008r.

W sprawie sprawozdania - zmiana rachunku strat i zysków

 

3.

Zarządzenie nr 3

04.02.2008r.

Procedura zatrudniania na stanowiska urzędnicze

 

4.

Zarządzenie nr 4

05.02.2008r.

Zmiany w regulaminie wynagrodzeń

 

5.

Zarządzenie nr 5

05.02.2008r.

Zm. w regulaminie ZFŚS

 

6.

Aneks nr 1 do Zarz.2a/2006

02.01.2008r.

Zm. w księgach rachunkowych

 

7.

Zarządzenie nr 6

23.09.2008r.

Zm. w tabeli przydziałów odzieży ochronnej

 

8.

Zarządzenie nr 7

03.11.2008r.

Inwentaryzacja składników majątkowych

 

9.

Zarządzenie nr 7a

03.11.2008r.

Powołanie stałej komisji inwentaryzacyjnej

 

10.

Zarządzenie nr 8

08.12.2008r.

Ewidencji wydatków i sporządzanie sprawozdania Rb-W5

 

11.

Aneks nr 2 do Zarz. nr 2a/2006

08.12.2008r.

Dot. prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

12.

Zarządzenie nr 9

31.12.2008r.

Wprowadzenie procedur –dot. działalności podstawowej

 

13.

Zarządzenie  nr 9a

29.12.2009r.

Ocena okresowa pracowników

 

2009

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2009r.

W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

 

2.

Zarządzenie nr 1a

02.01.2009r.

Wyznaczenie dnia wolnego za święto

 

3.

Zarządzenie nr 1b

05.01.2009

W sprawie zmiany w regulaminie zamówień publicznych do 14.000 Euro

 

4.

Aneks nr 3

27.04.2009r.

Zm. do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

5.

Zarządzenie nr 2

10.06.2009

Regulamin wynagrodzeń pracowniczych

 

6.

Zarządzenie nr 3

10.06.2009r.

W sprawie powołania stałej Komisji ds. kasacji i fizycznego niszczenia składników majątkowych

 

7.

Zarządzenie nr 4

10.06.2009r.

Wprowadzenie Regulaminu Wynagrodzeń

 

8.

Zarządzenie nr 4a

09.12.2009r.

Powołanie Komisji przetargowej – zakup samochodu

 

9.

Aneks nr 1

30.12.2009r.

Zasady Polityki Rachunkowości

 

10.

Zarządzenie nr 5

30.12.2009r.

Wprowadzenie Regulaminu Kontroli Zarządczej

 

11.

Zarządzenie nr 6

30.12.2009r.

Zarządzanie ryzykiem

 

12.

Zarządzenie nr 7

31.12.2009r.

Procedura sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej

 

13.

Zarządzenie nr 8

31.12.2009r.

Środki  finansowe po zmarłych mieszkańcach- procedura postępowania

 

2010

1.

Zarządzenie nr 1

04.01.2010r.

Ustalenie pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

04.01.2010r.

Postępowanie z darowiznami rzeczowymi

 

3.

Zarządzenie nr 2a

05.01.2010r.

W sprawie szkoleń z bhp

 

4.

Zarządzenie nr 2a

07.01.2010

Regulamin pracy - rodzicielstwo

 

5.

Aneks nr 4

02.03.2010r.

Zm. do prowadzenia polityki  rachunkowości

 

6.

Aneks nr 1

10.03.2010r.

Zm. do prowadzenia polityki  rachunkowości

 

7.

Zarządzenie nr 3

30.03.2010r.

Powołanie komisji ZFŚS

 

8.

Zarządzenie nr 3a

30.03.2010r.

W sprawie ustalenia regulaminu ZFŚS

 

9.

Zarządzenie nr 3b

02.04.2010r.

W sprawie ustalenia regulaminu ZFŚS - pożyczki

 

10.

Zarządzenie nr 4

22.04.2010r.

Wyznaczenie dnia wolnego w maju

 

11.

Zarządzenie nr 5

15.07.2010r.

Powołanie Komisji Przetargowej – uzup. skł.

 

12.

Zarządzenie nr 6

26.11.2010r.

Ustalenie dnia wolnego w grudniu

 

2011

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2011r.

Ustalenie pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

02.01.2011r.

Zm. w polityce rachunkowości

 

3.

Zarządzenie nr 3

03.02.2011r.

Regulamin Zamówień Publicznych

 

4.

Zarządzenie nr 4

16.03.2011r.

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej

 

5.

Zarządzenie nr 5

18.03.2011r.

Regulamin – powołanie Komisji ZFŚS - zmiana

 

6.

Aneks nr 1

31.03.2011r.

Zmiana w wysokości pogotowia kasowego

 

7.

Zarządzenie nr 5a

31.05.2011r.

Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

8.

Zarządzenie nr 6

31.05.2011r.

Polityka bezpieczeństwa informacyjnego

 

2012

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2012r.

Ustalenie pogotowia kasowego

 

2.

Aneks nr 1

02.01.2012r.

Do regulaminu pracy z 2007

 

3.

Aneks nr 1

12.04.2012r.

Zmiany w składzie Komisji Przetargowej

 

4.

Aneks nr 1

12.04.2012r.

Zmiany w rachunkowości budżetowej

 

5.

Zarządzenie nr 2

19.10.2012r.

Powołanie doraźnej Komisji Przetargowej

 

6.

Zarządzenie nr 3

29.10.2012r.

Inwentaryzacja roczna

pełna

 

2013

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2013r.

Ustalenie pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 1a

11.01.2013

W sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego

 

3.

Zarządzenie nr 2

11.01.2013r.

Powołanie Komisji ds. Gospodarki Majątkowej

 

4.

Zarządzenie nr 3

24.02.2013

W sprawie udzielania zamówień publicznych do 14.000 Euro

 

5.

Zarządzenie nr 3a

29.10.2013r.

Inwentaryzacja roczna składników majątkowych

 

6.

Aneks nr 2

31.12.2013r.

Zm. w polityce rachunkowości

 

2014

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2014r.

Ustalenie pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

16.04.2014r.

Ustalenie dni wolnych

 

3.

Zarządzenie nr 2a

15.05.2014r.

W sprawie wprowadzenia  instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w DPS

 

4.

Zarządzenie nr 2b

16.05.2014r.

W sprawie wprowadzenia zajęć z rehabilitacji społecznej

 

5.

Zrządzenie nr 3

15.07.2014r.

Wprowadzenie procedury przeciwdziałania mobbingowi dyskryminacji i wykorzystywaniu seksualnemu

 

6.

Zarządzenie nr 4

17.07.2014r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30.000 euro

 

7.

Zarządzenie nr 6

05.08.2014r.

Wprowadzenie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w DPS Nielestno

 

8.

Zarządzenie nr 7

31.10.2014r.

Wyznaczenie dnia wolnego od pracy

 

9.

Zarządzenie nr 8

25.11.2014r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kontrolnej sprzętu sportowego i rekreacyjnego

 

10.

Zarządzenie nr 9

25.11.2014r.

Wprowadzenie zmiany w składzie Komisji Inwentaryzacyjnej

 

11.

Zarządzenie nr 10

27.11.2014r.

W sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Inwentaryzacyjnej

 

12.

Zarządzenie nr 11

27.11.2014r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

 

13.

Aneks nr 1

31.12.2014r.

Dot. zmian w polityce rachunkowości

 

2015

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2015r.

W sprawie ustalenia pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

05.02.2015r.

W sprawie wprowadzenia rejestracji uprawnień i upoważnień w DPS w Nielestnie

 

3.

Zarządzenie nr 3

06.02.2015r.

W sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania informacji  publicznej w DPS Nielestno

 

4.

Zarządzenie nr 4

25.04.2015r.

W sprawie zmian w regulaminie zamówień publicznych

 

5.

Zarządzenie nr 5

03.08.2015

W sprawie zmian w regulaminie pracy

 

6.

Zarządzenie nr 6

04.08.2015

W sprawie dnia wolnego

 

7.

Zarządzenie nr 7

24.11.2015

W sprawie dnia wolnego

 

8.

Zarządzenie nr 8

28.12.2015

W sprawie wprowadzenia  procedur

 

2016

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2016

W sprawie pogotowia kasowego

 

2.

Zarządzenie nr 2

01.07.2016

W sprawie zmian w sposobie i częstotliwości składania sprawozdań z działalności komórek organizacyjnych w DPS

 

3.

Zarządzenie nr 3

01.07.2016

W sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym

 

4.

Zarządzenie nr 3a

02.11.2016

W sprawie powołania komisji doraźnej do przeprowadzenia postępowania związanego z udzieleniem zamówienia publicznego na hol główny

 

5.

Zarządzenie nr 4

25.11.2016

W sprawie inwentaryzacji rocznej

 

6.

Zarządzenie nr 5

29.12.2016

W sprawie zespołu terapeutycznego

 

7.

Zarządzenie nr 6

29.12.2016r.

W sprawie określenia procedury związanej z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej

 

8.

Zarządzenie nr 7

29.12.2016r.

W sprawie wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

 

 

2017

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2017

W sprawie obniżenia progu zamówień publicznych

 

2.

Zarządzenie nr 2

02.01.2017

W sprawie pogotowia kasowego

 

3.

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 6/2008

23.01.2017

W sprawie tabeli przydziału odzieży i środków ochrony indywidualnej

 

4.

Zarządzenie nr 3

23.01.2017

W sprawie refundacji zakupu okularów korygujących

 

5.

Zarządzenie nr 4

25.04.2017r,

W sprawie przeprowadzenia  inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej magazynów

 

6.

Zarządzenie nr 5

25.04.2017r.

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Mieszkańców DPS

 

7.

Zarządzenie nr 6

31.07.2017r.

W sprawie udzielania zamówień publicznych (progi)

 

8.

Zarządzenie  nr 7

06.11.2017r.

W sprawie dnia wolnego za 11,11.2017r.

 

9.

Aneks n2 2

31.12.2017r.

W sprawie zmian w rachunkowości budżetowej

 

10.

Zarządzenie nr 8

31.12.2017r.

W sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń o udostępnieniu wizerunku

 

11.

Zarządzenie nr 9

31.12.2017r.

W sprawie wprowadzenia oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących przynależności wyznaniowej mieszkańca

 

2018r.

1.

Zarządzenie nr 1

02.01.2018r.

W sprawie wolnego za 06.01.2018r.

 

2.

Zarządzenie nr 1a

03.01.2018r.

W sprawie ustalenia pogotowia kasowego

 

3.

Zarządzenie nr 2

01.02.2018r.

W sprawie aktualizacji i wdrożenia kontroli zarządczej

 

4.

Zarządzenie nr 3

03.02.2018r.

W sprawie wprowadzenia mieszanego systemu czasu pracy dla DTO

 

5.

Zarządzenie nr 4

04.02.2018r.

W sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia RODO

 

6.

Zarządzenie nr 5

05.02.2018

W sprawie wprowadzenia harmonogramu wdrożenia RODO

 

7.

Zarządzenie nr 6

05.02.2018r.

W sprawie powołania Komisji samooceny kontroli zarządczej

 

8.

Zarządzenie nr7

01.03.2018r.

W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku DPS

 

9.

Zarządzenie nr 8

25.05.2018r.

W sprawie wyznaczenia IODO

 

10.

Zarządzenie nr 9

25.05.2018r.

W sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym

 

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1155

Utworzono dnia: 21.04.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 28.05.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
  • 11.05.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia
  • 11.05.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Zarządzenia